Privacystatement Orion Engineering

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Orion Engineering B.V. als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zij zal daarbij de beginselen uit deze Verordening in acht nemen. Deze beginselen zijn:
• de verwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant
• de verwerking is gebonden aan een specifiek verzameldoel
• de persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is
• de gegevens zijn juist
• de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is
• de gegevens zijn goed beveiligd en blijven vertrouwelijk

Doel verwerking persoonsgegevens
Op basis van wettelijke verplichtingen en om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeren van overeenkomsten is het nodig dat Orion Engineering bepaalde persoonsgegevens opvraagt, verwerkt en bewaart. De verwerking van deze persoonsgegevens zal dan ook gebaseerd kunnen worden op één van deze gronden. Daar waar het verwerken van persoonsgegevens niet geschiedt op één van de hiervoor genoemde gronden, zal Orion Engineering uitdrukkelijk toestemming vragen aan de betrokkene voordat het betreffende persoonsgegeven verwerkt kan worden. Tevens zal de persoon op de hoogte worden gebracht van het doel van de verwerking, alsmede de termijn waarop de gegevens bewaard zullen worden.
Bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het ontwerpen van nieuwe systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zal Orion Engineering “privacy door ontwerp” en “privacy door standaardinstellingen” als uitgangspunt nemen.

Uitwisseling van gegevens
Het voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen kan met zich meebrengen dat Orion Engineering persoonsgegevens deelt met overheidsinstanties of andere ondernemingen. Indien dit geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst, zal Orion Engineering een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de andere partij de verplichtingen uit de AVG nakomt.

Beveiliging persoonsgegevens
Orion Engineering zal zorgdragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens die zij in beheer heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Orion Engineering bewaart persoonsgegevens die zij bewerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Privacyrechten van de betrokkenen
Elke betrokkene heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Als een betrokkene wil weten welke persoonsgegevens Orion Engineering verwerkt, dan kan daarvoor een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden. Orion Engineering zal het verzoek binnen 4 weken afhandelen. Het schriftelijke verzoek kan gestuurd worden via deze link.

Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan een verzoek gedaan worden om de gegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Data Protection Coördinator
Binnen Orion Engineering is een Data Protection Coördinator aangesteld. Dit is Anton van Gelderen.

Klachten
Bij eventuele klachten over de behandeling van persoonsgegevens kan de betrokkene terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.