Privacyverklaring Orion Engineering

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Orion Engineering B.V. verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zowel als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. We zullen de beginselen van de AVG respecteren, waaronder:

De verwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant.
De verwerking is gebonden aan een specifiek verzameldoel.
De persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is.
De gegevens zijn juist.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
De gegevens zijn goed beveiligd en blijven vertrouwelijk.


Privacyverklaring

Orion Engineering kan bepaalde persoonsgegevens opvragen, verwerken en bewaren op basis van wettelijke verplichtingen en om overeenkomsten uit te voeren. De verwerking kan plaatsvinden op grond van een van deze wettelijke gronden. Als de verwerking niet op een van deze gronden plaatsvindt, zal Orion Engineering uitdrukkelijk toestemming vragen aan de betrokkene voordat de gegevens worden verwerkt. De betrokken persoon zal op de hoogte worden gebracht van het doel en de bewaartermijn van de verwerking.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid en systemen zal Orion Engineering het principe van “privacy by design” en “privacy by default” hanteren.

Uitwisseling van gegevens

Orion Engineering kan persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of andere bedrijven om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen. Bij samenwerkingsovereenkomsten zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten om te garanderen dat de andere partij voldoet aan de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

Orion Engineering zal zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens die zij beheert.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel van de verwerking.

Privacy rechten van betrokkenen

Elke betrokkene heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend via de aangewezen kanalen.

Data Protection Coördinator

Orion Engineering heeft een Data Protection Coördinator aangesteld.

Klachten

Klachten over de behandeling van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe contacten

Hieronder vindt u informatie over het privacybeleid met betrekking tot externe contacten van Orion Engineering (opdrachtgevers, kandidaten, leveranciers).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens.
Doeleinden van gegevensgebruik.
Toegang tot gegevens.
Privacyrechten van betrokkenen.
Aanpassing van het beleid

Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast indien nodig. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website!

At Orion, our main goal is to provide companies with technical experts that are seeking for specialized skills.